Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 22/08/2017

Cơ cấu tổ chức Khoa Du lịchCơ cấu tổ chức


Cơ cấu nhân sự Khoa Du lịch 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

ThS. Trần Thị Tuyết Sương

Phó Trưởng khoa

2

ThS.Tăng Minh Châu

Tổ trưởng bộ môn Hướng dẫn

3

ThS.Trần Đình Phương

Tổ trưởng Bộ môn KS-NH

4

ThS.Trần Thị Tuyết Sương

Tổ trưởng bộ môn Lữ hành

5

CN. Lạc Minh Tuấn

Thư ký