QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Ngày đăng: 16/01/2018

Chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng Quản trị Khách sạn được xây dựng nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng tư duy và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, cụ thể là:


·        Về phẩm chất

            Có phẩm chất đạo đức tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp và yêu nghề.

            Có tinh thần, thái độ và hành vi của một nhân viên làm việc trong môi trường cung cấp dịch vụ.

·        Về kỹ năng

            Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn; đồng thời nắm vững kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng xin việc làm...       

Trình độ đào tạo                    : Cao đẳng

Loại hình đào tạo                  : Chính quy

Thời gian đào tạo                  : 03 năm

Đối tượng tuyển sinh             : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo.