Mục tiêu

Ngày đăng: 21/08/2017

Khoa phấn đấu trở thành một khoa đào tạo, nghiên cứu, tư vấn có uy tín trong lĩnh vực du lịch của cả nước.


·         Mở rộng liên kết đào tạo với các Khoa, Trường, Trung tâm, dự án ở trong nước và khu vực, tiến tới hội nhập và phát triển.

·         Triển khai công tác giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học.

·         Mở các mã ngành mới thuộc lĩnh vực quản lý, xây dựng mã ngành đào tạo đại học.

·         Xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn hành nghề của sinh viên theo tiêu chuẩn VTOS.