HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Ngày đăng: 16/01/2018

Chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng Việt Nam học – Hướng dẫn viên Du lịch được xây dựng nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng tư duy và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, cụ thể là:


·        Về phẩm chất

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

·        Về kiến thức

   Có kiến thức cơ bản về du lịch, về văn hóa – lịch sử - địa lý, về ngoại ngữ, tin học, về nguyên tắc quản lý và lý thuyết nghiệp vụ chuyên ngành du lịch lữ hành để thực hiện tốt công việc chuyên môn và có khả năng tự đào tạo, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực du lịch lữ hành.

·        Về kỹ năng

   Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vự du lịch lữ hành thành thạo; đồng thời nắm vững kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả và kỹ năng giao tiếp tốt.  

Trình độ đào tạo                    : Cao đẳng

Loại hình đào tạo                  : Chính quy

Thời gian đào tạo                  : 03 năm

Đối tượng tuyển sinh             : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo.