Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 21/08/2017

Đội ngũ giảng viên


STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

PGS.TS.Vũ Tuấn Cảnh

2

PGS.TS.Nguyễn Văn Thanh

3

TS. Vũ Khắc Chương

4

TS. Phạm Thị Xuân Thọ

5

ThS. Trần Đình Phương

6

ThS. Phạm Đức Thịnh

7

ThS. Nguyễn Quang Ánh

8

ThS. Trần Ngọc Hân

9

ThS.Trần Thị Tuyết Sương

10

ThS. Phan Đông Nhựt

11

ThS. Nguyễn Thị Lý

12

ThS. Võ Thị Búp

13

ThS. Phạm Văn Phương

14

ThS. Trần Thị Kim Oanh

15

ThS. Đoàn Thị Mai

16

ThS. Bùi Thị Huyền

17

ThS. Phan Trí Dũng

18

ThS. Võ Sơn Đông

19

ThS. Hẩu Hải Tài

20

ThS. Nguyễn Công Thành

21

ThS. Đỗ Thị Hồng Phú

22

ThS. Nguyễn Cao Thắng

23

ThS. Trương Thị Pha

24

CN. Cao Vũ Thảo Ly